AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

Haber : �A�IN T�KENEN KAYNA�I: SU
G�nderen SEBINLI on 2007/12/4 16:00:00 (11631 okuma) Bu yazar�n g�nderdi�i di�er yaz�lar

SU VE ENERJ� TASARRUFU


Yery�z�n�n 3'te 2'sinin su oldu�unu, ancak bunun sadece y�zde 0.3'�n�n i�ilebilir su olmas� nedeniyle su kaynaklar�n�n verimli kullan�lmas� gerekiyor.
D�nyada 6 milyar insandan 2 milyar� sa�l�kl� su i�emiyor.Susuzluk yak�n zamanda �a��n en b�y�k meselesi olacakBug�n petrolden kaynaklanan sava�lar, yar�n yerini suya b�rakacak.Su kaynaklar�m�zla gururlanmam�za ra�men Amerika'da ki�i ba��na d��en kullan�labilir su varl��� 18 bin metrek�p iken bu miktar �lkemizde bin 400 metrek�p civar�nda.

Bir �lkenin su zengini olabilmesi i�in ki�i ba��na d��en y�ll�k su miktar� en az 10 bin metrek�p olmal�. Bundan dolay� su israf�na kar�� duyarl� olmal�y�z. Akarken k�ymetini bilmedi�imiz suyu israf etmemeliyiz.TEMA'dan su tasarrufu �a�r�s� !TEMA vakf� genel m�d�r� su k�tl���yla m�cadeleye vurgu yapt�..T�rkiye Erozyonla M�cadele A�a�land�rma ve Do�al Varl�klar� Koruma (TEMA) Vakf� Genel M�d�r� Uygar �zesmi, t�m d�nyada su k�tl��� ile m�cadele s�recine girildi�ini belirterek, "Az su ile idare etmeyi ve bunun geri d�n���m�n� sa�lamak i�in gerekli sistemi hayata ge�irmeyi ��renmek gerekir" dedi.

�zesmi, suyun, uzun bir s�reden beri harcand���n�, yanl�� y�netildi�ini ve fazla kullan�ld���n� s�yledi. �lkenin "Su �er�eve Yasas�"na ihtiyac� oldu�unu ifade eden �zesmi, gittik�e fazlala�an su t�ketiminin, uzun vadede yaratt��� sorunlar�n g�zden ka��r�lmamas� gerekti�ini belirtti.

Su k�tl���n�n i�aretlerinin her yerde g�r�ld���ne dikkat �eken �zesmi, bu �er�evede yer alt� sular�n�n seviyelerinin d��t���n�, g�llerin k���ld���n� ve sulak alanlar�n yok oldu�unu kaydetti. M�hendislerin nehir yataklar�ndan ba�ka havzalara t�nellerle su aktarmak gibi hem �evreye zarar verecek hem de fevkalade pahal� ��z�mler �nerdiklerini savunan �zesmi, �unlar� kaydetti:

"Su s�k�nt�s� �eken �ehirlerde, ayn� k�s�tl� su kayna��n� payla�mak zorunda kalan �ehirlilerle �ift�iler aras�ndaki rekabet gittik�e fazlala�maktad�r. Su u�runa sava� olas�l��� gittik�e daha fazla y�ksek sesle dile getirilmektedir. T�rkiye 2030'da su fakiri �lke konumuna gelecektir. �lke genelinde, tar�mda salma sulama y�ntemi yerine "damla sulama" y�ntemine ge�ilmesi, su kaynaklar�n�n ak�lc� kullan�m� a��s�ndan yarar sa�layacakt�r" dedi.

DS�'nin verilerine g�re �lkede t�ketilebilir yer �st� ve yer alt� su potansiyelinin y�lda ortalama toplam 112 milyar metrek�p oldu�unu bildiren �zesmi, ��yle devam etti:

"T�rkiye, ki�i ba��na ortalama bin 500 metrek�p ile su azl��� ya�ayan bir �lkedir. T�rkiye �statistik Kurumu 2030 y�l�nda �lke n�fusumuzun 100 milyon olaca��n� �ng�rmektedir. Mevcut kaynaklar�n tamam�n�n bozulmadan korundu�unu varsaysak bile 2030 y�l� i�in ki�i ba��na d��en kullan�labilir su miktar�n�n bin metrek�p/y�l civar�nda olaca�� s�ylenebilir."SU TASARRUFU NASIL YAPILIR ?


Musluklar�m�z�, sifonlar�m�z�, daima bak�ml� tutabiliriz. Bozuk olanlar� hemen onar�n. ��nk� saniyede bir damla akan su, y�lda 3 metrek�pl�k yani 3 tonluk bir t�ketime tekab�l eder.Bula��k makineleri bir defada ortalama 40 litre su t�ketmektedir. Makinelerinizi tam doldurmadan �al��t�rmay�p ve k�sa programlar� tercih edebiliriz.Banyo yerine du�u tercih edebiliriz. Bir du�ta ortalama 50 litre su, bir banyoda 150 litre su t�ketilir.Tek bir ki�i y�lda ortalama 49.140 litre suyu tuvaletlerde t�ketir. Sifonun bir kez �ekilmesi ile 10 lt su harcan�r. Yeni teknolojiler sayesinde standart modellere g�re %60 daha az su t�keten klozetler bulunmaktad�r.Rezervuarlar�n boyutunu k���ltebiliriz. 12-20 litrelik yerine 6-7 litrelik ve kademeli rezervuarlar� tercih edebiliriz.Sifon �ekildi�inde suyu renklendirsin ve temizlesin diye tuvalete as�lan maddeleri kullanmayal�m. Bunlar kanalizasyona kar��arak kirlili�e sebep olur.Tra� olurken, ellerimizi y�karken, di�lerimizi f�r�alarken, bula��klar� sabunlarken a��k b�rak�lan musluk, dakikada yakla��k 15-20 litre suyun bo�a akmas�na sebep olur.Bu i�leri yaparken muslu�u ihtiyac�m�z oldu�u kadar a�al�m.��me suyu d���ndaki sular� birka� kez kullanmaya �al��abiliriz. Sebze ve meyve y�kad���n�z suyla �i�ekleri ve bah�eleri sulayabilir, temizlik yapabiliriz.Evde kullan�lan temizlik malzemeleri, at�k sularla birlikte nehirlere kar���r. ��inde fosfat bulunmayan ve suda ayr��abilen temizlik �r�nlerini kullanabiliriz. Temizlikte s�v� sabun, toz sabun gibi do�al esasl� olanlar� tercih edebiliriz. (Hem do�aya zarar vermez hem de daha az suyla durulanabilir.) Di�er kimyasal deterjanlar�n (petrol t�revi temizleyiciler) do�al ortam i�in sak�nc�lar�n�n yan� s�ra bol suyla durulanmalar� gerekir.Otomobilimizi ve balkonlar�n�z� hortumla y�kamak yerine silerek veya kova ve s�nger kullanarak temizleyebiliriz. Hortumla y�kama, yakla��k 550 litre su kullan�m� demektir.Su basmas�n� engellemek i�in evden ��karken ana vanay� kapatmak iyi bir tedbirdir.�ama��r suyu, at�k maddelerin ayr�l�p ��z�lmesini sa�layan yararl� bakterileri �ld�r�r. �ama��r suyunu olabildi�ince az kullanal�m.Kap� �n�, balkon, teras gibi yerlerin temizli�inde hortumla su tutmak yerine s�p�rge kullanabiliriz.Bah�e sulamak i�in, buharla�man�n az oldu�u sabah ya da ak�am�st� saatlerini tercih edebiliriz.Her g�n sebzeleri elde y�kamak yerine, su dolu bir kapta y�karsan�z, �ok daha az su t�ketirsiniz. 4 ki�ilik aile bu y�ntemle y�lda 18 ton su kurtarabilir.4 ki�ilik bir ailenin g�nl�k bula����n� elde y�karsan�z 84-126 litre su kullan�rs�n�z. Oysa bula��k makinesi ayn� bula���� 12 litre su ile y�kar. Bir y�lda 26-40 ton su tasarrufu sa�lar.Di� f�r�alarken ve t�ra� olurken kullanmad���m�z halde a��k b�rakt���m�z su gideri y�lda ki�i ba��na ortalama 12 tondur. 4 ki�ilik ailede 48 tondur.

Daha k�sa du� al�n. 5 dakikal�k bir du�ta 60 litre su harcars�n�z. 4 ki�ilik ailenin her bir ferdi du� s�resini 1 dakika azaltsa, 18 ton su kurtar�l�r.Du� ba�l���n�z� de�i�tirin. Yeni model, suyu daha iyi bir �ekilde p�sk�rten ekonomik du� ba�l�klar�ndan al�n. B�ylece daha az su ile daha tazyikli bir du� al�rs�n�z.Musluklar� tamir ettirin. Her saniye bir damla su ak�tan musluk y�lda 1 ton su harcar. 1.5 litrelik bir pet �i�eyi su ile doldurarak sifonunuzun i�ine yerle�tirin. Sadece bu basit �nlemle bile y�lda 2 ton su tasarruf edersiniz.Sifonu gereksiz yere �ekmeyin. 4 ki�ilik bir ailenin her bir ferdi, sifonu g�nde bir kez ama� d���nda �ekerse, y�lda 16 ton su harcam�� olur.�ama��r makinesini ekonomik kullan�n. Bir �ama��r makinesi tek �al��t�rmada 176 litre su harcar. Makineyi tam doldurmadan �al��t�rmay�n. Makinenizi haftada bir kez bile daha az �al��t�r�rsan�z y�lda 9 ton su kurtar�rs�n�z.

Alarm! Su tasarruf rehberi
G�nl�k Hayat�m�zda Pratik Tasarruf Y�ntemleri

Mutfak:

Evde harcanan suyun y�zde 10’u mutfakta kullan�l�r. Pi�irme, temizleme, y�kama ve i�me ama�l� su kullan�m�nda birka� noktaya dikkat ederek harcaman�z� k�sabilirsiniz.

• Sebze ve meyvelerinizi akar suyun alt�nda y�kamak yerine, bir kab�n i�inde y�kay�n. Y�kama sular�n� daha sonra �i�eklerinizi sulamak i�in tekrar kullan�n.
• Ispanak, semizotu, paz� gibi ye�il yaprakl� sebzeleri ay�klad�ktan sonra ilk y�kama suyuna sirke koyarsan�z daha kolay temizlenir.
• Elde bula��k y�karken m�mk�n olan en az miktarda deterjan kullan�n. Daha az deterjan� durulamak daha kolayd�r. Deterjan yerine do�al ye�il sabun kullan�rsan�z bal�klar ve di�er deniz canl�lar� daha da memnun olur.
• Suyu bo�a ak�tmay�n.
• Sadece ihtiyac�n�z oldu�u kadar su �s�t�n. B�ylece elektrik ve gaz masraf�ndan da k�sabilirsiniz.
• Muslu�un alt�na y�kad���n�z tabaklar� �st �ste koyduktan sonra durulamaya ba�lay�n. Daha az suyla temizleyebilirsiniz.
• Elde y�kad���n�zda, bula��k durulama suyunuzu biriktirip tuvaletlere d�kmek i�in kullanabilirsiniz.
• Bula��k makinenizi tamamen doldu�unda �al��t�r�n.
• Sebze ha�larken �stlerini kapatacak kadar su kullan�n ve tencerenin kapa��n� kapal� tutun. Hem sebzeleriniz daha �abuk pi�er, hem de enerji tasarrufu yapabilirsiniz.
• Makarna ve sebze ha�lama sular�n� d�kmeyin, �orbalar�n�zda kullanabilirsiniz.
• Donmu� yiyeceklerin buzu ��z�ls�n diye akar suyun alt�na tutmay�n. Kullanmadan bir gece �nce buzdolab�nda ��z�lmeye b�rak�n. Daha sa�l�kl� bir yolu tercih etmi� olursunuz.
• S�cak su borular�n� yal�tkan malzemeyle kaplay�n. Borular�n �s�nmas�n� beklerken muslu�u a��p suyu ziyan etmemi� olursunuz.
• S�cak su tertibat�n�zda termostat ayar�n�n �ok y�ksek olmamas�na �zen g�sterin. A��r� derecede �s�nm�� suyu so�uk suyla �l�tmaya �al��mak israft�r.

�ama��r:

Evde harcad���m�z suyun y�zde 15-20’si �ama��r y�kamak i�in kullan�l�r. �ama��r i�in sadece sadece su de�il, enerji ve deterjan da harcan�r.

• �ama��r makinenizi tamamen doldu�unda �al��t�r�n. Bu �ekilde, her y�kamada 10 litreye kadar su tasarruf edebilirsiniz.
• Elde �ama��r y�karken ayn� suda �nce beyazlar�; sonra renklileri y�kayabilirsiniz.
• �ama��rdan arta kalan suyu yerleri silmek veya tuvaletinize d�kmek i�in kullanabilirsiniz.

Banyo:

Evde en �ok su banyoda harcan�r. G�nl�k harcamam�z�n y�zde 40’� banyodad�r.

• Banyoda su tasarrufunun en kolay yolu suyu tasarruflu kullanan du� ba�l��� ve sifon takt�rmakt�r. 6 dakika du� yapt���n�zda, tasarruflu du� ba�l���yla her banyoda 50 litreye kadar daha az su harcam�� olursunuz.
• Banyo suyunun �s�nmas�n� beklerken suyu bir kovaya doldurun.
• Y�kanaca��n�z zaman k�veti doldurmay� de�il, du� yapmay� tercih edin.
• K�vette y�kanmak isterseniz sadece yar�s�n� doldurun.
• K�vetinizi, suyun s�cakl���n� kontrol ederek doldurun. S�cak suyu sonradan �l�tmak su ziyan�na yol a�ar.
• Banyo suyunuzun ak�p gitmesine izin vermeyin. Bu suyu araba y�kamak veya tuvalete d�kmek i�in kullanabilirsiniz.
• Daha k�sa s�re du� yap�n. Y�kanma s�renizi sabunlanma, y�kanma ve durulanma ile s�n�rlay�n. Tuvaletinizi ��p kutusu gibi kullanarak elinize ge�enleri atmay�n. Gereksiz yere sifonu �ekmeyin.
• Di�lerinizi f�r�alarken, y�z�n�z� y�karken suyu akar vaziyette b�rakmay�n. Bu �ekilde g�nde 6 litreye kadar sudan tasarruf edebilirsiniz.
• T�ra� b��a��n�z� akar suyun alt�nda de�il, bir tas suyun i�inde durulay�n.

Musluklar
• Musluklar�n�z su damlat�yorsa mutlaka tamir ettirin. Damlayan musluklar g�nde 30-200 litre suyun ziyan olmas�na sebep olur.
• Musluklar�n�z�n alt�na suyun birikebilece�i kaplar koyun.

Bah�e:

• Bah�enizi, �i�eklerinizi sulamak i�in g�n�n serin saatlerini se�in. Sabah ve ak�am g�n bat�m� daha iyi zamanlard�r. ��le s�ca��nda sularsan�z, buharla�ma ile suyun b�y�k b�l�m�n� kaybetmi� olursunuz.
• �i�eklerinizi sularken kald�r�mlar� de�il, sadece �i�ekleri sulayaca��n�z �ekilde hareket edin.
• Ya�ad���n�z yerin iklimine uygun, yerli bitkileri ekin. Yerli bitkiler daha az su ve daha az bak�m ile b�y�yebilir.
• Kald�r�m ve yerleri suyla y�kamak yerine �al� s�p�rgesiyle s�p�r�n.
• Kurak zamanlarda bah�enize veya balkonunuza ku�lar�n su i�ip banyo yapabilece�i kaplar koyabilirsiniz.
• Araban�z� y�kamay�n, nemli bezlerle silerek temizleyin.

Ya�mur suyu

• Ya�mur suyunu biriktirecek b�y�k su tanklar� b�y�k tasarruf sa�layabilir. Ya�mur suyu �zellikle bah�e sulamak ve araba y�kamak i�in kullan�labilir.
• Bu t�r bir su tank� i�in yeriniz yoksa ya�mur veya kar ya�d���nda kovalara, le�enlere su biriktirebilirsiniz.
• Su k�tl��� �eken �lkelerde ya�mur suyu biriktirilerek evin su tertibat�na dahil edilebilmektedir.Mekanik-Teknik Tasarruf Y�ntemleri :

Lavabo musluklar� su tasarrufu
Mekanik, Tasarruf, S�hhi Tesisat

Su sarfiyatlar� bina i�letiminde kontrol alt�nda tutulmas� konular� aras�nda yer al�r. Yaz ve k�� aylar�n�n kurak ge�mesi, barajlar�n su seviyelerinin d��mesi ve bu nedenlerden dolay� su da��t�m� yapan firmalar�n �e�itli tedbirler almas� ve i�letmlerinde kendi i�lerinde tedbirler almas�na neden oluyor. K�resel �s�nma ve kurakl�kla m�cadeledede yer alan bu duruma, i�letmelerin su t�ketimlerini azaltarak katk�da bulunmalar�n� umuyoruz.
Bir �ok tedbirler aras�nda yer alan lavabo armat�rleri su sarfiyatlar� ile ilgili ara�t�rmam�z� yay�nl�yoruz.

Lavabo armat�rleri w.c. lerde �ok s�k kullan�lan su a�ma kapama sistemidir. Bu nedenle armat�r ar�zalar�n�n �o�unu mekanizmalar�n�n a��nmalar�ndan dolay� su damlamalar�n� olu�turur. Musluklardan damlayan su saatte ortalama 12 lt suyun bo�a akmas� demektir, hemen onar�m� gereklidir. Her kullan�mda a��k b�rak�lan musluklardan dakikada yakla��k 15-20 lt su t�ketimi olur. Normal bir i�letmede g�nde yakla��k 1000 kez bu armat�rler kullan�l�r. Ortalama sadece lavabo armat�rlerinden kullan�lmadan bo�a akan su 2000 m3‘� bulur.
Zaman ayarl� armat�rler, fotoselli armat�rler kullan�larak su tasarrufu yapmak m�mk�nd�r. Armat�rleriniz mix veya volanl� ise ara musluklar�ndan, armat�rlere gelen suyun bas�nc�n� ve h�z�n� d���rerek �e�itli �nlemlerde al�nabilir.

Pisuvar su tasarrufu, de�arj Sistemleri
Mekanik, Tasarruf, Sa�l�k, S�hhi Tesisat, Temizlik

Pisuvarlar�n de�arj sistemi kullan�m suyunun uygun t�ketimi, tasarruf sa�lamas� ve sa�l��a uygun halde olmas� gereklidir. Suyun de�arj edilmesi sistemlere g�re farkl�l�klar g�sterir. W.c. lerde uygun konforun sa�lanabilmesi ve sa�l��a uygun ko�ullar�n olu�turulmas� i�letimlerin sorumlulu�u alt�ndad�r.

Genelikle kullan�lan sistemler;

- Devaml� de�arj sistemi
Bu sistem tesisata ba�l� bir muslukla ayarlanabilen, boru ile pisuvar�n �st k�sm�na ba�l�, devaml� pisuvara su de�arj edilen sistemdir. Suyun devaml� pisuvara akmas�n�n ve s�k kullan�lmayan yerlerde ve �zellikle i�letmelerin kapal� oldu�u gece, hafta sonu ve tatil g�nlerinde devaml� de�arj halinde olaca��ndan, kullan�m suyunu bo�a sarfetme durumlar� olu�ur. Muslukla kontrol edildi�i i�in debi ayars�zl�klar�da meydana gelir. S�k kulan�lan yerlerde ayar debisi az oldu�unda, sa�l��a uygun ve su tasarrufu ko�ullar� pek olu�maz.
Dakikada 1 pisuvardan, 1 lt su de�arj edildi�inde gece ve hafta sonu kullan�m suyunu bo�a sarfetme analizlerini a�a��da ��kar�lm��t�r;Orta bir i�letmede 40 pisuvar oldu�unu hesaplarsak yakla��k 12.000.000 lt senede kullan�lmayan su sarfiyat� olu�ur.
- Elektronik, pn�matik, ayak ve el ile kumandal� sistemler
Bu sistemde pisuvar kullan�mdan sonra su de�arj edilen sistemdir. Devaml� de�arj sistemine g�re az kullan�lan yerlerde su tasarrufu a��s�ndan daha uygundur. ��letmelerin kapal� oldu�u g�nlerde su de�arj� olmayaca��ndan su tasarrufu sa�lan�r. Kullan�mdan sonra de�arj edilmedi�inde sa�l��a uygun ko�ul olu�maz.
- Fotoselli de�arj sistemleri
Bu sistem kullan�mdan sonra hareket sens�r� devreyi tamamlams�yla, selonid vanan�n a��lmas� ile su de�arj� yap�lan sistemdir. Zaman ve su debi kontrolu ayarlar� yap�larak gere�inden fazla de�arj�n ve az de�arj�n kontrolu yap�labilir. ��letmelerin kapal� oldu�u g�nlerde su de�arj� olmayaca��ndan su tasarrufu sa�lan�r.Az ve s�k kullan�lan yerlerde su tasarrufu ve sa�l��a uygun de�arj yap�l�r.
Yaz ve k�� aylar�n�n kurak ge�mesi, barajlar�n su seviyelerinin d��mesi ve bu nedenlerden dolay� su da��t�m� yapan firmalar�n �e�itli tedbirler almas� ve i�letmlerinde kendi i�lerinde tedbirler almas�na neden oluyor. K�resel �s�nma ve kurakl�kla m�cadeledede yer alan bu duruma, i�letmelerin su t�ketimlerini azaltarak katk�da bulunmalar�n� umuyoruz.

Rezervuar suyu tasarrufu
Mekanik, Tasarruf, S�hhi Tesisat

Su sarfiyatlar� bina i�letiminde kontrol alt�nda tutulmas� konular� aras�nda yer al�r. Yaz ve k�� aylar�n�n kurak ge�mesi, barajlar�n su seviyelerinin d��mesi ve bu nedenlerden dolay� su da��t�m� yapan firmalar�n �e�itli tedbirler almas� ve i�letmlerinde kendi i�lerinde tedbirler almas�na neden oluyor. K�resel �s�nma ve kurakl�kla m�cadeledede yer alan bu duruma, i�letmelerin su t�ketim bedellerini azaltarak katk�da bulunmalar�n� umuyoruz.
Bir �ok tedbirler aras�nda yer alan w.c. rezervuarlar�n�n su sarfiyatlar� ile ilgili ara�t�rmam�z� yay�nl�yoruz.

W.c. lerde klozet rezervuarlar�, genellikle 9 lt dir. �ki basmal� sistem ile 6 ile 9 lt aras�nda se�enekleri bulunur. K���k d��meye bas�mla 6 lt, b�y�k d��meye bas�mda 9 lt su bo�al�r. Baz� sistemlerde 2-3 lt su ile temizlenecek durumda ise d��meye ikinci bas��ta su kesilir, b�ylelikle % 70’ e varan tasarruf sa�lan�r. Rezervuarlar�n su doldurma mekanizmas�ndaki a��nmalar ve ayars�zl�k, �amand�ra contalar� a��nmalar� ve kirlenmesi durumunda su dolumu tamaland�ktan sonra rezervuar suyu kesilmedi�inden su ta�madan klozete akar. Kapama diyaframlar� a��nmalar� ve kirlenmeleri durumunda su bo�altma borusundan klozete akar. Bu akan sular dakikada 1 lt ortalamas� al�n�rsa g�nde 1440 lt’ ye ula��r. Ortalama 4 rezervuar�n su s�zd�rd���n� d���n�rsek y�lda 2102 m3 yani 50�20x2 b�y�kl���ndeki bir olimpik y�zme havuzunun (2112 m3) su ile doldurulmas�d�r. Sistemin korunmas� i�in bak�m gereklidir.Alttan doldurma sistemlerinin baz�lar�nda rezervuar su s�zd�r�yorsa belli bir noktaya inene kadar su giri�ine mani olur, belli bir noktadan itibaren su giri�i a��l�p, ka�a�� ikaz eder. Sisteminizde tek basmal� rezervuar varsa �amand�ra topunu ayarlay�p, su t�ketimini azaltmak m�mk�nd�r. W.c. tesisatlar�na su sayac� monte edilerek g�nl�k haftal�k su t�ketimeleri analizleri yap�labilir.

Is�tma ve so�utma sistemlerinin i�letme bas�n� kontrolu
Mekanik, Tasarruf, S�hhi Tesisat

Is�tma ve so�utma sistemlerinin sa�l�kl� i�lemesi ve ekipmanlar�nda olu�abilecek ar�zalar� �nlemek i�in i�letme su bas�n�lar�n�n normal seviyede tutulmas� �nemlidir. Kontrol alt�nda tutmak i�in �e�itli y�ntemler yard�r. Su bas�n�lar� monemetrelerden kontrol edilip, bas�n� d���k ise yeterli bas�n�a getirmek i�in sisteme su bas�lmas� gereklidir. Su basma genellikle sistemin d�n�� kolekt�r�ne kullan�m suyu tesisat� ile hatt�ndaki vana a��larak kollekt�rdeki manometre g�zlemlenerek istenilen bas�n�a getirilinceye kadar su bas�l�r. Olabilecek su bas�n� d����lerinde an�nda m�dahale gereklidir. Bunun i�in �ok s�k kontrol edilmesi gereklidir. Bunun �n�ne ge�mek i�in kullan�m suyu ba�lant� hatt�na bas�n� y�kseltici monte edilir, istenilen bas�n� ayarlanarak yap�labilir veya depolu otomatik su basma sistemi monte edilerek sistem normal i�letme bas�nc�nda tutulabilir.

Bas�n� Y�kselticili sistem:
Kullan�m suyu tesisat� vanadan sonra hatta bas�n� y�kseltici konulup, ayarlanarak sisteme su bas�l�r.

Depolu su basma sistemi:
Kullan�m suyu tesisat� depoya �amand�ra kontroll� dolum yapar. Bas�n� prosestat� sayesinde bas�n� d���m�nde depoya ba�l� pompa ile su sisteme bas�l�r.

Su t�ketimini analizlerini yapmak, sistemin sa�l�kl� i�lemesi ve su tasarrufu i�in hatta su sayac� ba�lanmas�nda yarar vard�r. G�nl�k su saya� de�erleri al�narak su t�ketimlerini kontrol alt�na al�nabilir, y�ksek su t�ketimlerinde sistemin ka�ak kontrolu yap�l�p, ka�ak tespiti yap�labilir.Bu tespitler sonucu genellikle otomatik hava atma sistemleri, emniyet ventillleri, ek ba�lant� yerleri, tamirlerde v.s. olabilecek su t�ketimleri diye s�ralayabiliriz.


�evre ve Orman Bakanl��� Enerji ve Su Tasarrufu Dosyas�

Evinizde %50 Daha Az
Enerji ve Su
T�ketmek �ster misiniz?

Evlerimizde elektrik ve suyu verimli olarak kullanmam�z m�mk�nd�r. Elektrik ve sular�m�z� israf etmeden verimli olarak kullanmak i�in �ncelikle al��kanl�klar�m�z� de�i�tirmemiz gerekmektedir.

Elektrikli ev aletleri (f�r�n, ocak, buz dolab�, derin dondurucu, �ama��r ve bula��k makinesi ve ayd�nlatma lambalar�) sat�n al�rken sadece ucuz olmas�na bakarak karar vermek do�ru de�ildir. Ayn� zamanda evimizde kulland���m�z ev aletlerinin i�letme maliyetini de (elektrik enerjisi ve su v.b.) d���nmemiz gereklidir. Mesela bir �ama��r makinesi sat�n al�rken her bir y�klemede y�kayaca�� �ama��r miktar� yan�nda t�ketece�i su ve elektrik enerjisi miktar�na da dikkat edilmelidir. Bazen bu aletlerin i�letme maliyetlerinin �ok y�ksek oldu�u unutulmamal�d�r. Hesaplar�m�z� yaparken i�letme maliyeti verimli olan ev aletleri sat�n almal�y�z. Ayr�ca fazla elektrik enerjisi t�keten ev aletlerinin kullan�lmas� ile atmosfere fazla sera gaz� karbon dioksitin at�larak yery�z� s�cakl���n�n y�kselmesine, sel felaketlerine, buzullar�n erimesine ve meteorolojik yap�s�n�n de�i�mesine neden olundu�u unutulmamal�d�r.

Evlerimize sat�n alaca��m�z/ald���m�z su t�keten ev aletlerinin (�ama��r ve bula��k makinesi, musluklar, rezervuarlar) verimli su t�ketmelerine dikkat etmeliyiz. Mesela tuvalet rezervuar� sat�n al�rken sadece ucuz olmas�na bakmamal�y�z. Ayn� zamanda her bo�altmada ne kadar su t�ketti�ine de dikkat etmeliyiz. T�rkiye’de �reticiler verimli su t�keten rezervuarlar �retmeliler.

Banyo yaparken, y�z�m�z� y�karken, tra� olurken, di�inizi f�r�alarken, sebze ve meyveleri y�karken su t�ketimindeki al��kanl�klar�m�z� de�i�tirmemiz gerekir. Temiz su bo�a ak�t�ld��� zaman at�ksuya d�n��t��� unutulmamal�d�r. ��me suyu ve at�k su ar�tma maliyetinin y�ksek oldu�u unutulmamal�d�r.

Yery�z�n�n ��te ikisi su oldu�u halde sadece %0.3 i�ilebilir su oldu�u unutulmamal�d�r. Yery�z�nde i�ilebilir suyun �ok k�s�tl� oldu�unu unutmamal�y�z. Geli�mi� �lkelerin �o�unda bug�n g�nl�k su t�ketimi ki�i ba��na 75-125 litre iken �stanbul’da bu de�er 150-200 litredir. Suyu verimli olarak kullanarak hem daha hijyenik ve temiz ortamlar sa�lanabilir hem de daha ekonomik i�letme yap�labilir.

Prof. Dr. Mustafa �ZT�RK
M�ste�ar Yard�mc�s�
�evre ve Orman Bakanl���

Evinizde %50 Daha Az
Enerji ve Su
T�ketmek �ster misiniz?

1. �NS�Z

Evlerimizde elektrik ve suyu verimli olarak kullanmam�z m�mk�nd�r. Elektrik ve sular�m�z� israf etmeden verimli olarak kullanmak i�in �ncelikle al��kanl�klar�m�z� de�i�tirmemiz gerekmektedir.

Elektrikli ev aletleri (f�r�n, ocak, buz dolab�, derin dondurucu, �ama��r ve bula��k makinesi ve ayd�nlatma lambalar�) sat�n al�rken sadece ucuz olmas�na bakarak karar vermek do�ru de�ildir. Ayn� zamanda evimizde kulland���m�z ev aletlerinin i�letme maliyetini de (elektrik enerjisi ve su v.b.) d���nmemiz gereklidir. Mesela bir �ama��r makinesi sat�n al�rken her bir y�klemede y�kayaca�� �ama��r miktar� yan�nda t�ketece�i su ve elektrik enerjisi miktar�na da dikkat edilmelidir. Bazen bu aletlerin i�letme maliyetlerinin �ok y�ksek oldu�u unutulmamal�d�r. Hesaplar�m�z� yaparken i�letme maliyeti verimli olan ev aletleri sat�n almal�y�z. Ayr�ca fazla elektrik enerjisi t�keten ev aletlerinin kullan�lmas� ile atmosfere fazla sera gaz� karbon dioksitin at�larak yery�z� s�cakl���n�n y�kselmesine, sel felaketlerine, buzullar�n erimesine ve meteorolojik yap�s�n�n de�i�mesine neden olundu�u unutulmamal�d�r.

Evlerimize sat�n alaca��m�z/ald���m�z su t�keten ev aletlerinin (�ama��r ve bula��k makinesi, musluklar, rezervuarlar) verimli su t�ketmelerine dikkat etmeliyiz. Mesela tuvalet rezervuar� sat�n al�rken sadece ucuz olmas�na bakmamal�y�z. Ayn� zamanda her bo�altmada ne kadar su t�ketti�ine de dikkat etmeliyiz. T�rkiye’de �reticiler verimli su t�keten rezervuarlar �retmeliler.

Banyo yaparken, y�z�m�z� y�karken, tra� olurken, di�inizi f�r�alarken, sebze ve meyveleri y�karken su t�ketimindeki al��kanl�klar�m�z� de�i�tirmemiz gerekir. Temiz su bo�a ak�t�ld��� zaman at�ksuya d�n��t��� unutulmamal�d�r. ��me suyu ve at�k su ar�tma maliyetinin y�ksek oldu�u unutulmamal�d�r.

Yery�z�n�n ��te ikisi su oldu�u halde sadece %0.3 i�ilebilir su oldu�u unutulmamal�d�r. Yery�z�nde i�ilebilir suyun �ok k�s�tl� oldu�unu unutmamal�y�z. Geli�mi� �lkelerin �o�unda bug�n g�nl�k su t�ketimi ki�i ba��na 75-125 litre iken �stanbul’da bu de�er 150-200 litredir. ��me suyu olarak hizmete sunulan suyun ar�t�lmas� i�in binlerce kWh elektrik enerjisi, ar�tma bedeli ve emek g��� harcand��� unutulmamal�d�r. Ar�t�lm�� sular israf edilmemelidir. �stanbul’da g�nl�k su t�ketimi 1.750.000-2.000.000 m3 d�r.

Suyu verimli olarak kullanarak hem daha hijyenik ve temiz ortamlar sa�lanabilir hem de daha ekonomik i�letme yap�labilir. Burada verilen bilgiler evlerde g�nl�k temizlik ve di�er i�lemler yap�l�rken suyun ve enerjinin (ayd�nlatma ve �s�tma enerjisi) nas�l verimli kullan�labilece�i ile ilgilidir. Bu �al��mada kesinlikle suyun ve enerjinin tasarruf edilmesi s�z konusu de�ildir.

2. FIRINLAR VE OCAKLAR

1. Yiyecekleri (yemeklerinizi) d�z tabanl� tencerelerde ve tepsilerde pi�iriniz. Tepsiler f�r�na uygun olmal�. Yiyecekler �ok k���k ve e�ik tabanl� tepsilerde k�sa s�rede pi�mez.

2. M�mk�nse yiyecekleri mikro dalga f�r�nlarda �s�t�n�z. Ayn� miktar yiyece�i �s�tmak i�in mikro dalga f�r�n, klasik f�r�na g�re %66 daha az enerji t�ketir.

3. Yemek pi�irirken tencerenizin veya tepsinizin kapaklar� s�k�ca kapal� ise pi�irme tamamlanmadan iki-�� dakika �nce f�r�n�n�z� veya oca��n�z� kapatabilirsiniz. Mevcut �s� yeme�in pi�mesi i�in yeterlidir.

4. F�r�n� �n �s�t�c�da �al��t�rmay�n�z. Yani yeme�i f�r�na koyduktan sonra �s�t�c�y� �al��t�r�n�z. Y�ksek s�cakl�k gerektiren yiyecekler hari� f�r�nda �n �s�t�c� program�n� kullanmay�n�z.

5. Yemek pi�erken f�r�n kapa��n� gerekmedi�i s�rece a�may�n�z. Her kapak a��l���nda s�cakl�k 25 0C ile 30 0C birden d��er.

6. Yemek pi�tikten sonra f�r�n�n at�k �s�s�n� kullanabilirsiniz. F�r�n �s�y� 15-30 dakika tutabilir. Bu esnada tatl�lar�, yemi�leri, k���k ekmek par�alar�n� �s�tabilirsiniz.

7. Cam ve seramik kaplar, metal kaplardan daha uzun s�re �s�y� tutar. Cam veya seramik kaplar kullan�ld���nda k�zartma ve pi�irme s�cakl���n� 15 0C d���rebilirsiniz.

8. Kapaks�z kapta yemek pi�irmeyiniz. Kapaks�z kapla yemek pi�irirken 3 kat daha fazla enerji t�ketirsiniz.

9. Enerji tasarrufu i�in f�r�n �al��t�r�ld���nda iki veya �� t�r yeme�i ayn� anda pi�irmeniz tavsiye edilir.

10. F�r�nda veya ocakta yemek pi�erken yiyece�in pi�ti�i kab�n kapa�� mutlaka s�k�ca kapat�lmal�. Is�n�n ve nemin tencere veya tepsi i�inde tutulmas� i�in kapaklar hava s�zd�rmaz olmal�. Bu durum yeme�in h�zl� pi�mesine yard�mc� olur.

11. Yemek pi�irmek i�in bas�n�l� tencereler kullanarak hem enerjiden hem de zamandan tasarruf edebilirsiniz.

12. F�r�n i�inde havan�n rahat�a hareket edebilmesi i�in f�r�n ile tepsi aras�nda 5 cm. bo�luk b�rak�lmal�. Bu durum hem iyi bir hava sirkulasyonunu hem de yeme�in daha h�zl� ve iyi pi�mesini sa�lar.

13. F�r�nlar� odan�z� �s�tmak i�in asla kullanmay�n�z. Bu durum �ok tehlikeli ve pahal�d�r.

14. Sebzeli yeme�i pi�irirken az su kullan�n�z. Y�ksek s�cakl�kta pi�irmeye ba�lay�n�z. Buhar ��kmaya ba�lad�ktan sonra d���k s�cakl�kta pi�iriniz. B�ylece yiyecekler daha iyi ve h�zl� pi�er.Y�ksek s�cakl�kta pi�irme i�lemine devam etmek, besin maddesinin yok olmas�na neden olur

15. T�m tencerelerin, tepsilerin, tavalar�n ve �aydanl�klar�n tabanlar� d�z olmal�. Alev tencere taban�na, tam olarak temas etmeli, kesinlikle tencere/tava/�aydanl�k taban�n� a�mamal�. Tencere, tava ve �aydanl�k taban�n� a�an her alev enerji israf�d�r.

16. D���k s�cakl�k �artlar�na f�r�n� ayarlayarak, yiyece�i yava� pi�irerek enerji israf�n� �nlemi� olursunuz.

17. F�r�n sat�n al�rken mutlaka hava ve �s� s�zd�rmaz, yal�t�ml� (f�r�n �al���rken elinizi kapa��na koydu�unuzda s�cakl�k hissetmemelisiniz) ve az enerji t�ketenleri tercih ediniz.

3.ISITICILAR

1. Oturma odas�n�n s�cakl���n�n 20 0C den fazla olmas�na m�saade etmeyiniz. Yatak odan�z�n s�cakl���n� 17 0C de tutunuz. Oturma Odas�nda 1 0C’lik s�cakl�k d���rme %5’lik yak�t tasarrufuna neden olur.

2. Sadece kulland���n�z odalar� �s�t�n�z.

3. �htiyac�n�z yoksa �s�t�c�y� a�may�n�z. Hafta sonlar� veya tatil g�nleri evinizden ayr�l�yorsan�z �s�t�c�n�z�n veya radyat�r�n�z�n vanas�n� kapat�n�z. Bo� daireyi �s�tmak israft�r.

4. Is�t�c�n�z�n veya radyat�rlerinizin �n�ne kesinlikle e�ya koymay�n�z. S�cak hava hareketini �nlemeyiniz. Aksi durumda, �s�nmak i�in daha fazla enerji harcars�n�z.

5. Pencerelerinizden g�ne� �ekildi�i zaman �s�n�n ka�mas�n� �nlemek i�in perdelerinizi kapat�n�z. Kapal� ve uygun perdeler pencerelerden �s� kayb�n� %25 oran�nda �nler. Perdeler radyat�rlerin �zerini �rtmemelidir.

6. K�� aylar�nda d�� kap� ve pencereleri rasgele a�may�n�z. D�� kap� ve pencereleri a�t���n�z zaman hemen kapatmay� unutmay�n�z.

7. K�� aylar�nda pencereye g�ne� ���nlar� de�di�i zaman perdeleri a��n�z. Bu durun g�ne� enerjisi ile evinizin �s�nmas�na yard�mc� olur. G�ne� �ekildikten sonra perdeleri mutlaka kapat�n�z.

8. Radyat�r ba�lant� borular�n�n su s�zd�r�p s�zd�rmad���n� kontrol ediniz. S�z�nt�lar� hemen tamir ediniz/ettiriniz.

9. G�nd�zleri odan�z� havaland�rmak istedi�inizde t�m pencereleri ayn� anda a��n�z, yar�m saat havalanmas�na m�saade ediniz ve sonra tekrar hepsini kapat�n�z. Bu esnada �s�t�c�n�z� mutlaka kapat�n�z.

10. Pencerelerinizin camlar�n� mutlaka �ift cam yapt�r�n�z.

11. T�m d�� kap� ve pencerelerinizi hava s�zd�rmaz hale getiriniz. Zira havay� �s�tmaya g�c�n�z yetmez!

12. Radyat�rlerinizin arkas�na �s� yans�t�c� koyunuz. B�ylece radyat�r ba��na y�lda 6 dolar kazan�rs�n�z. Al�minyum kapl� yal�t�m levhas� ile bunu sa�laman�z m�mk�nd�r.

13. G�ne�li havalarda pencerelerinizi temizleyiniz. Bu durum evinizin �s�nmas�na yard�mc� olur.

14. Evinizde �s�t�c�n�z� �al��t�rmad���n�z zaman baca damperini kapal� tutunuz.

15. Is�t�c�lar evdeki enerjinin %45’i t�ketir.

16. K�� aylar�nda radyat�r�n �zerine mermer ve �ama��r gibi herhangi bir malzeme kesinlikle koymay�n�z. Radyat�r�n �zerinde �ama��r kurutmay�n�z.

17. K�� aylar�nda odalarda kesinlikle �ama��r kurutmay�n�z. Odalar�n�z buhar i�indeki zararl�/toksik gazlarla dolar.

18. Binan�z�n koridorlar�n� �s�tmay�n�z. Koridorlar�n�zda radyat�r varsa l�tfen kapal� tutunuz veya kapat�n�z.

4. AYDINLATMA

1. Kompakt floresan lambalar normal lambalardan 5 kat daha az enerji t�ketirler ve 10 kat daha uzun �m�rl�d�rler.

2. Standart lambalar�n �mr� 750-900 saat (150 g�n) iken kompakt floresan lambalar�n �mr� 10.000 saat (2000g�n)d�r.

3. Enerji koruyucu lambalar sat�n alarak ayd�nlatma maliyetini %75 azaltabilirsiniz.

4. Y�ksek fiyata sat�n ald���n�z kompakt floresan lambalar� iki y�lda amorti edebilirsiniz.

5. Bir salon, iki oturma ve bir yatak odas�, bir mutfak ve banyolu 100 m2’lik bir dairede g�nde 5 saat ayd�nlatma i�in normal lambalarla 3250 W enerji t�ketilirken kompact fluoresant lambalarla sadece 650 W enerji t�ketilir.

6. Normal lambalar enerjinin �nemli miktar�n� ayd�nlatmada de�il �s�tmada t�ketir.

7. Kullanmad���n�z odan�z�n lambalar�n� kapat�n�z.

8. Bina d��� ayd�nlatma lambalar�n� sadece gerekti�i zaman kullan�n�z. Otomatik olarak ����� kapatan ve a�an fotosel �niteler veya zaman ayarlay�c� kullan�n�z.

9. Daha b�y�k lambalar, daha fazla enerji �retmezler.

10. Odadan ayr�ld���n�z zaman lambalar� kapat�n�z.

11. Lambalar�n daha iyi �al��mas� i�in kuru bezle temizleyiniz. Kirli ve tozlu lambalar %25 daha fazla enerji t�ketirler.

12. Bulan�k g�r�n��l� kompakt floresan lamba kesinlikle kullanmay�n�z.

13. G�nd�zleri m�mk�nse lambalar� yakmay�n�z. Perdeleri a��n�z ve g�ne� �����ndan faydalan�n�z.

14. Binan�z�n koridorlar�nda kompakt floresan lambalar kullan�n�z. Lambalar zaman ayarl� olarak �al��mal�d�rlar.

5. SU ISITICILARI

1. S�cak su tank�na dokundu�unuzda bir s�cakl�k hissediyorsan�z termosifonunuzun �evresini yal�t�n�z/yal�tt�r�n�z. B�ylece %10 enerji tasarrufu sa�lam�� olursunuz. Eski �s�t�c�lar�n�z i�in bu elzemdir.

2. Su s�z�nt�lar�n� tamir ediniz veya ettiriniz. S�cak suyunuzda s�z�nt� y�lda tonlarca suyun ve enerjinin israf edilmesi demektir.

3. Su �s�t�c�n�z� s�cak su kullan�lan yere yak�n kurunuz. Aksi durumda s�cak su istedi�iniz yere gelinceye kadar bir miktar so�ur. Is� kayb�n� azaltmak i�in s�cak su borular�n�z� yal�t�n�z.

4. Mutfaktaki havaland�r�c�lar� yal�t�n�z.

5. Yiyecekleri temizlerken ve kirli kaplar� �alkalarken s�cak su yerine so�uk/�l�k su kullan�n�z.

6. Fazla miktarda enerji t�keten yal�t�ms�z eski su �s�t�c�lar�n�z� iptal ediniz. Y�ksek verimli, yal�t�ml� su �s�t�c�lar� sat�n al�n�z.

7. Banyo yapmak yerine du� al�n�z. B�ylece %30 daha az su kullan�rs�n�z. Banyo yaparken ayarlanabilir debili aerat�rl� du� ba�l��� kullan�n�z. Bu du� ba�l��� dakikada en fazla 9-12 litre su t�ketirken di�er ba�l�klar 25-30 litre su t�ketir. B�ylece 5-6 dakikal�k banyo esnas�nda 50-100 litre s�cak su ve o oranda da enerjiyi tasarruf etmi� olursunuz.

8. Su �s�t�c�s�n� kullanmadan �nce dolu olup olmad���na bak�n�z. Bo� veya yar� dolu iken �al��t�rman�z �s�t�c�n�za zarar verir.

9. Is�t�c�n�zda s�cakl�k/bas�n� tahliye vanas� olmal�. Bu vana evinizin ve �s�t�c�n�z�n zarar g�rmesini �nler.

10. Su �s�t�c�n�z�n termostat�n� maksimum 50 0C ayarlay�n�z. Bu s�cakl�k banyo ve mutfaktaki i�ler i�in uygundur. �o�u insan 42 0C s�cak su ile banyo yapmaktad�r.

11. Su �s�t�c�n�z�n dibinde zamanla tortu olu�ur. Y�lda bir veya iki defa 5 litre tortulu suyu dren ediniz. Su �s�t�c�n�zda kesinlikle sert su kullanmay�n�z.

12. Tatil g�nleri evden ayr�lmadan �nce �s�t�c�n�z� mutlaka kapat�n�z.

13. Su �s�t�c�s� sat�n al�n�rken verimli �m�r maliyetini mutlaka hesaplay�n�z.

Verimli �m�r Maliyeti =(Sat�n Alma Fiyat�) +(Y�ll�k Enerji Maliyeti x Tahmini �mr� x �skonto Fakt�r�)

Su �s�t�c�lar�n tahmini �mr� 13 y�l, iskonto fakt�r� ise 0.83’d�r. Buna g�re en �nemli fakt�r y�ll�k enerji maliyetidir.

6. BULA�IK MAK�NELER�

1. K�sa s�reli y�kama ve durulama �zellikli bula��k makinesi sat�n al�n�z. Yani daha az y�kama ve �alkalama s�reli, daha az su ve elektrik enerjisi t�keten makineler sat�n al�n�z.

2. Makineyi odaya yerle�tirirken �evresinde en az 5 cm. bo�luk kalmas�na dikkat ediniz. Makinenin �s�nmas�ndan dolay� olu�an s�cak havan�n kolayca da��lmas�n� sa�lay�n�z. Aksi durumda daha fazla enerji harcanacakt�r.

3. Bula��klar� makineye koymadan �nce so�uk suda �alkalamaya gerek yoktur.

4. Makineyi yar� dolu veya a��r� dolu halde kesinlikle �al��t�rmay�n�z. Ama mutlaka dolu halde iken �al��t�r�n�z. Bula����n�z makineyi doldurmuyorsa bekleyiniz. ��nk� yar� dolu halde kullansan�z da ayn� enerji, deterjan ve suyu t�ketirsiniz.

5. Az kirli bula��klar i�in k�sa veya ekonomik devirli, d���k s�cakl�kl� program� kullan�n�z.

6. Yaz aylar�nda �s� ve nemi azaltmak i�in sabah veya ak�am saatlerinde y�kama yap�n�z.

7. Bula��klar i�in s�cakl���n en az 60 0C olmas� istenir. Ancak 50 0C de bula��klar� y�kaman�z m�mk�nd�r. B�ylece enerjiyi %10 verimli kullanabilirsiniz.

8. Makine �al���rken m�mk�nse banyo ve mutfakta a��r� su kullanmay�n�z.

9. Bula��k makinesi sat�n al�rken verimli �m�r maliyetini mutlaka hesaplay�n�z.

Verimli �m�r Maliyeti =(Sat�n Alma Fiyat�) +(Y�ll�k Enerji Maliyeti x Tahmini �mr� x �skonto Fakt�r�)

Bula��k makinelerinin ortalama �mr� 12 y�l ve iskonto fakt�r� 0.84’d�r. Buna g�re en �nemli fakt�r y�ll�k enerji maliyetidir

7. �AMA�IR MAK�NELER�

1. �ama��r makinesini kurdu�unuz yerin �evresinde en az 5 cm. bo�luk kalmas�na dikkat ediniz. ��nk� makine �evresinde hava kolayca hareket edebilmelidir.

2. Makineyi tam dolu iken �al��t�r�n�z. Fazla ve eksik �ama��rla y�kama yapmay�n�z. Eksik halde y�kama yaparken de ayn� miktar enerji, deterjan ve su t�ketirsiniz.

3. �ama��rlar� y�karken s�cak su yerine, �l�k su kullan�n�z. Durulamay� ve �alkalamay� ise so�uk su ile yapt�r�n�z. Elektrik enerjisinin %90’� suyu �s�tma esnas�nda harcan�r. 30-40 0C su s�cakl��� �ama��r i�in en uygun s�cakl�kt�r.

4. �ama��rlar� s�cak veya �ok s�cak sularla y�kamay�n�z. Bu durum �ama��rlar�n y�pranmas�na, t�ylenmesine neden olur.

5. �ama��rlar i�in do�ru y�kama program� se�iniz. �ama��rlar� a��r� kurutmay�n�z. Fazla harcanan enerji yan�nda a��r� kurutma elbiseyi t�ylendirir ve y�prat�r.

6. Makineniz i�in belirlenen deterjanlar� kullan�n�z. A��r� k�p�ren deterjan kullanmay�n�z. Deterjan miktar�na dikkat ediniz. Az veya fazla miktarda deterjan kullan�m� verimsiz temizleme demektir.

7. �ama��rlar�n�z �ok kirli oldu�u zaman �n y�kama program�n� kullan�n�z.

8. Daha az su, enerji ve deterjan harcayan makine sat�n al�n�z.

9. Her y�kamadan sonra kurutucudaki filtreyi temizleyiniz.

10. Durulama biter bitmez �ama��rlar� ��kar�n�z. Nemli havan�n uzakla�mas� i�in �ama��r y�kanan yerin iyi bir �ekilde havaland�r�lmas�na dikkat ediniz.

11. So�uk suda temizleme yapan deterjanlar kullan�n�z. B�ylece enerji t�ketimini minimize edebilirsiniz

12. �ama��r sat�n al�rken verimli �m�r maliyetini mutlaka hesaplay�n�z.

Verimli �m�r Maliyeti =(Sat�n Alma Fiyat�) +(Y�ll�k Enerji Maliyeti x Tahmini �mr� x �skonto Fakt�r�)

�ama��r makinelerinin ortalama �m�rleri 18 sene, iskonto fakt�r�n�n ise 0.78’dir. Buna g�re en �nemli fakt�r y�ll�k enerji maliyetidir.

8. BUZDOLABI VE DER�N DONDURUCULAR

1. Evde t�ketilen enerjinin %15’i buzdolab�n�n �al��mas� i�in t�ketilir.

2. Buz dolab�n�z�, soba, radyat�r, bula��k makinesi ve ocak gibi �s�t�c� kaynaklardan uzak yere yerle�tiriniz. B�ylece enerji t�ketimimizi %10-15 azaltabilirsiniz. Dolab� mutfa��n en so�uk yerine koyunuz.

3. Dolab�n �evresinde havan�n serbest�e hareket edebilece�i yeterli aral�k (5 cm. gibi) b�rak�lmal�. Aksi durumda hava serbest�e hareket etmedi�inde enerji t�ketimi iki veya �� kat artar.

4. Buzdolab� ve derin dondurucu sat�n al�rken az enerji t�ketenler sat�n al�nmal�.

5. Buzdolab�n�n s�cakl���n� +5 0C de, derin dondurucunun s�cakl���n�n ise -18 0C de tutunuz. Daha d���k s�cakl�k enerji israf�d�r. Dolab�n�z 5 ya��ndan b�y�kse daha d���k derecelerde �al��mamas� i�in s�cakl��� termometre ile, yukar�daki de�erlere g�re ayarlayabilirsiniz.

6. Yemeklerinizi dolaba koymadan �nce oda s�cakl���na kadar so�umas�n� bekleyiniz. Sonra dolaba koyunuz. B�ylece yeme�i so�utmak i�in ilave enerji harcatmay�n�z.

7. Buzdolab�n�n ve derin dondurucunun kap�lar�n�n hava s�zd�rmaz olmas�na dikkat ediniz. S�zd�rmazl�k kontrol� i�in beyaz temiz bir ka��d� kap� contas� ile dolap kabinesi aras�na koyunuz ve dolap kap�s�n� kapat�n�z. E�er ka��t �ok kolayca �ekilebiliyorsa buzdolab�n�z veya derin dondurucunuz hava al�yor demektir. Contalar�n� mutlaka de�i�tirmeniz gereklidir.

8. Dolab�n�za koydu�unuz yiyeceklerin �zerini al�minyum folya veya plastik yerine ka��tla mutlaka �rt�n�z. Ka��t iyi bir yal�t�m malzemesidir. �rt�lmemi� yiyecek nem b�rak�r ve kompres�r�n daha fazla �al��mas�na neden olur.

9. Derin dondurucuda buz kal�nl���n�n 6 mm. den fazla olmas�na m�saade etmeyiniz. Dolaptaki buz otomatik olarak erimiyorsa y�lda en az iki defa eritiniz. B�ylece enerji israf�n� �nlemi� olursunuz

10. Dolab�n alt�nda veya arkas�nda bulunan bobinleri y�lda iki defa vakumlu s�p�rge ile temizleyiniz. Temizlemedi�iniz zaman %25 daha fazla enerji t�keterek istenen s�cakl��� elde edebilirsiniz.

11. Dolab�n�z�n kap�s�n� s�k s�k a�may�n�z. A�t���n�z zaman da k�sa s�re a��k tutunuz. Aksi durumda fazla enerji t�ketimine neden olursunuz.

12. Dolaba ve buzlu�a kesinlikle a��r� yiyecek koymay�n�z. So�uk hava dolap ve buzlukta serbest�e hareket etmesine �zen g�steriniz..

13. Derin dondurucudan alaca��n�z bir kase i�indeki buz par�as�n� dolab�n�z�n ortas�na koyunuz. B�ylece 3-4 g�n s�re ile, %5 daha az enerji harcaman�z m�mk�nd�r.

14. Buzluktan ��kard���n�z yiyece�i dolapta eritiniz. Bu durum dolab�n�z�n so�uk kalmas�na yard�mc� olur. B�ylece dolab�n�z daha az enerji harcar.

15. Buz dolab�n verimli �al��ma �mr� 20 y�ld�r. Eski dolaplar yeni dolaplar�n iki kat� enerji t�ketirler.

16. Buzdolab� sat�n al�rken verimli �m�r maliyetini mutlaka hesaplay�n�z.

Verimli �m�r Maliyeti =(Sat�n Alma Fiyat�) +(Y�ll�k Enerji Maliyeti x Tahmini �mr� x �skonto Fakt�r�)

Dolab�n tahmini �mr� 20 sene, �skonto fakt�r� ise 0.76 d�r. Buna g�re en �nemli fakt�r y�ll�k enerji maliyetidir.

9. BANYO VE TUVALETTE SU T�KET�M�

Evinizde herg�n ne kadar su t�ketti�inizi biliyor musunuz? Evinizde su israf�na son vermek i�in �ncelikle nerede ne kadar su t�ketti�inizi bilmelisiniz.

Bir�ok evde gizli su ka�a�� olabilir. Bunu tespit etmek i�in b�t�n musluklar� kapat�n�z ve su sayac�n� okuyunuz. �ki saat s�re ile su kullanmay�n�z. �ki saat s�renin sonunda su sayac�n� tekrar okuyunuz. B�ylece su ka�a�� olup olmad���n� ��renebilirsiniz.

- Banyo ve tuvalette, t�ketilen su miktar� evde t�ketilen toplam suyun %70’ini olu�turmaktad�r.

- Tuvalet rezervuar�n�n su depolama kapasitesi 16 litredir. 4 ki�ilik bir aile 16 litrelik tuvalet revervuar� ile ayda tuvalette 7 ton su t�ketir. Bunun yerine 7 litrelik tuvalet rezervuar ile hem tuvaleti temizlemek hem de su t�ketimini 2.5-3 tona d���rmek m�mk�nd�r.

- Tuvalet rezervuar� 16 litrelik ise bu durumda iki adet 1.5 litrelik plastik �i�eye su doldurup rezervuara koyarak su t�ketimini %20 azaltabilirsiniz.

- Tuvalet rezervuar�n�z su s�zd�rabilir. Bu miktar g�nde 700 litre suya ula�abilir. S�z�nt� suyunu kontrol etmek i�in rezervuara birka� damla boyal� su ilave ediniz. Bu rengi 5-7 dakika i�inde tuvalette g�r�rseniz s�z�nt� var demektir. Tamir ediniz/ettiriniz.

- Banyo yerine du� alarak su t�ketimini %25 azaltabilirsiniz. Du� alarak 40-60 litre su t�ketirken banyo yaparak su t�ketimi 120-150 litredir.

- Du� yapmak i�in ortalama 5-6 dakika yeterlidir. B�ylece du� ba��na 55 litre su tasarruf edebilirsiniz.

- S�cak suyu tek a�ma kapama ile kontrol edebiliyorsan�z du� esnas�nda v�cudunuzu veya sa��n�z� sabunlarken veya �ampuanlarken suyu a��k tutmay�n�z.

- Klasik du� ba�l�klar� dakikada ortalama 15-20 litre su ak�t�rken d���k ak�ml� aerat�rl� du� ba�l�klar� dakikada 9-10 litre su t�ketmek m�mk�nd�r. B�ylece 5 –6 dakikal�k du� esnas�nda 90-120 litre s�cak su yerine 45-60 litre s�cak su ile ayn� i�lemi yapmak m�mk�nd�r.
B�ylece 4 ki�ilik bir aile g�nde 3 defa du� yapsa y�lda 55 ton su tasarruf edebilir.

- D���k ak�ml� aerot�rl� du� ba�l�klar� kullanarak su t�ketimini dakikada 10 litreden daha a�a�� d���rebilirsiniz. B�ylece normal du� ba�l���na g�re %30-40 su tasarrufu sa�layabilirsiniz.
-
- Du� yerine banyo yapmak istiyorsan�z k�vete koyaca��n�z su seviyesini 2,5-5 cm azaltarak banyo yapabilirsiniz.

- Banyo k�vetinde banyo yapacaksan�z �nce k�vet drenini kapat�n�z sonra muslu�u a��p k�vete su doldurunuz.

- S�k aral�klarla a��l�p kapat�lan musluklar i�in klasik musluklar yerine kolay a��l�p kapat�lan musluklar ile kullanarak su t�ketimini %25 azaltabilirsiniz.

- D�� f�r�alama ortalama 3 dakika s�re al�r. E�er musluk a��k b�rak�l�rsa her f�r�alama esnas�nda ortalama 15 litre suyu ziyan etmi� olursunuz. G�nde iki defa di� f�r�alan�rsa y�lda 10.950 litre su t�ketirsiniz. E�er f�r�alanm�� di�inizi bir bardak su ile �alkalarsan�z y�lda 9.100 litre su t�ketimini �nlersiniz.

- Di�lerinizi f�r�alarken, t�ra� olurken ve y�z�n�z� sabunlarken muslu�u kapal� tutarak g�nde 15-35 litre su tasarruf edebilirsiniz.

- Banyodaki muslukta d���k ak�ml� aerot�rlu ba�l�k kullanarak suyu %25-35 daha verimli kullanabilirsiniz ve o oranda da s�cak su kullan�m�n� azaltabilirsiniz. Aerot�rlerinizi periyodik olarak temizleyiniz. Filtre �zerinde partik�l birikebilir.

10.MUTFAKLARDA SU T�KET�M�

Muslu�unuz dakikada bir damla su s�zd�r�yorsa y�lda 12 500 litre bo�a akm�� demektir.

- Mutfakta t�ketilen su miktar� evde t�ketilen toplam suyun %10 olu�turmaktad�r.

- Kirli kaplar�n�z� elle veya bula��k makinesinde y�kamadan �nce su dolu le�ende �slat�n�z ve kirleri gev�etiniz. Kirli kaplar� akar musluk suyu ile y�kamay�n�z. Le�en i�indeki su ve deterjan yard�m� ile bula��klar�n kirlerini ��kard�ktan sonra muslu�u yava��a a�arak �alkalama ve durulama yap�n�z.

- Normal musluklarda dakikada 8-27 litre su t�ketilirken d���k ak�ml� aerat�rl� musluk kullanarak su t�ketimi yar� yar�ya d���r�lebilir. Bu musluklara tak�lan aparatlar pahal� de�ildir.

- Musluklar�n su damlatmas�n� �nleyiniz. Dakikada 50-100 damla su ak�tan bir musluktan ayda 750-1500 litre suyun ziyan edildi�ini unutmay�n�z.

- Sebze ve meyveleri akar musluk suyu ile y�kamay�n�z. Le�enin yar�s�na kadar su koyunuz. Sebze ve meyveleri suya koyduktan sonra muslu�u yava��a a��n�z ve h�zl�ca y�kamay� yap�n�z.

- Kirli kaplar� elinizle y�karken �nce kaba kiri f�r�a ile ��kart�n�z. Le�ene �l�k/so�uk suyu ve deterjan� koyup deterjan� da k�p�rtt�n�z ve muslu�u yava��a a��p kaplar� h�zl�ca y�kay�n�z. Sonra ayn� le�ene temiz �l�k/so�uk su koyarak temizlenmi� kaplar�n�z� �alkalay�n�z.

- Direk akan musluk suyu ile kaplar�n�z� durulamay�n�z. B�ylece g�nce 30-60 litre su tasarruf edilmi� olur.

- ��me suyu olarak akan musluk suyu yerine s�rahi veya buzdolab�na konmu� suyu kullan�n�z.

- �o�u yiyecekleri pi�irmek i�in az su kullan�n�z. Pi�irdi�imiz kab�n kapa�� kapal� olmal�d�r. Aksi durumda �o�u vitaminlerin ve
minerallerin ka�mas�na neden olur. Ekstra pi�irme i�in yak�t sarfiyat� olur.

- Buzluktaki yiyeceklerin ve di�er donmu� g�dalar�n buzunu eritmek i�in su kullanmay�n�z. Bu t�r g�dalar�n buzlar�n� buzdolab�n�n alt g�z�nde bir gece bekleterek ��zebilirsiniz.

- Evlerde suyun %35 banyoda, %30 tuvalette, %20 �ama��r ve bula��k y�kamada, %10 yemek pi�irme ve i�me suyu ve %5 temizlik amac� ile kullan�lmaktad�r.

- Musluklardan s�cak su s�z�nt�s� fazla su kullan�m� ve enerji israf� demektir.

- Buzluktan ��kard���n�z yiyecekleri gev�etmek i�in su kullanmay�n�z. Buzluktan ��kard���n�z yiyecekleri ak�amdan alt g�ze koyarak sabahleyin yiyece�i gev�etebilirsiniz.Bakan Pepe nas�l su tasarrufu yapt�?


ANKARA (�HA) - �evre ve Orman Bakan� Osman Pepe, evinden sonra bakanl�kta da s�k� su ve enerji tasarrufu d�nemi ba�latt�.

Evinde k�veti kald�ran ve ekonomik ampul kullanan Bakan Pepe, bu kez de bakanl�k bah�esinin �ehir �ebekesi yerine kuyu suyu ile sulanmas�n�, t�m musluk ve klozetlerin minimum dereceye ayarlanmas�n� ve hava kararmadan hi�bir lamban�n yak�lmamas� talimat�n� verdi. Bakan Pepe, "Uygulama sayesinde 130 metrek�p olan su harcamam�z 70 metrek�pe indi elektrik harcamam�z da yar�ya yar�ya d��t�" dedi. Bakan Pepe, di�er kamu kurum ve kurulu�lar�na ise, "K�z�m sana s�yl�yorum gelinim sen anla" diye seslendi.

Bakan Pepe, ikilim de�i�ikli�i ve kurakl�k ile m�cadele konusunda ba�latt��� tasarruf kampanyas�na son h�zla devam ediyor. Kurakl�kla m�cadele konusunda siyasiler, y�neticiler, sanayicilerle birlikte sokaktaki simit�i ve Ay�e teyzenin de sorumluluklar� oldu�unu anlatan Bakan Pepe, evinde k�veti kald�rd���n�, camlar� �s� yal�t�m� yapt�rd���n� ve enerji kullan�m�n� en aza indirmesinin ard�ndan �imdi de bakanl�kta s�k� elektrik ve su tasarrufu ba�latt�. Genellikle kamu kurum ve kurulu�lar�nda istihdam ve malzeme tasarrufu konusunda genelge yay�nlan�rken, Bakan Pepe bir ilke imza atarak su ve enerji tasarrufu konusunda bir genelge yay�nlad�. Genelge ile bakanl�k i�erisindeki tuvaletlerde musluk ve klozetleri minimum seviyeye indirten Bakan Pepe, hava kararmadan lambalar�n yak�lmas�n� da kesinlikle yasaklad�. Bakanl�klar i�erisinde 30 bin metrekarelik alanla en b�y�k kamp�s�ne sahip bakanl���n bah�e sulamas�n� ise �ehir �ebekesi kullanmas�n� kesinlikle yasaklayan Bakan Pepe, DS�'den izinli olarak a�t�rd��� kuyudan gelen su ile bah�eyi sulatt�. Ayr�ca asans�r ve kullan�lmayan bilgisayar, faks ve televizyonlar�n ise standby durumunda de�il tamamen kapat�lmas�n� isteyen Bakan Pepe, bu sayede bakanl�k su giderlerini 130 metrek�pten 70 metrek�pe indirdi. Tasarruf tedbirlerinin uygulanmas�yla ilgili de iki personeli g�revlendiren Bakan Pepe, her ak�am bakanl���n t�m odalar�n� kontrol ettiriyor. Bakanl�k personelinin de tasarruf tedbirlerine uymas� sayesinde Bakan Pepe, hem su hem de enerji konusunda yar� yar�ya tasarruf sa�layarak b�y�k bir ba�ar�ya imza att�.

Tasarruf tedbirleri ve kurakl�kla m�cadele konusun �HA muhabirinin sorular�n� cevaplayan �evre ve Orman Bakan� Osman Pepe, herkese sorumluluk d��t���n� ama birey olarak da yap�lacaklar�n oldu�unu belirterek, "Bizim bakanl�kta bin 600 ki�i �al���yor. 22 kat var ve 30 bin metrekare alan �zerine kurulmu� bir kamp�s. B�y�k bir bah�esi var. Uygulama sayesinde biz y�zde 50'ye varan tasarruf sa�lad�k. Merkezden yap�lan kontrolde 130 metrek�p harcama 70 metrek�pe indi. Ekonomik ampuller sayesinde y�zde 40 enerji tasarrufu sa�lad�k. Kullanmad���m�z hi�bir odan�n lambas� yanm�yor. Unutmay�n ki dakikada bir damla ak�tan bir musluk ile senede 3 ton su kaybediyoruz. Evde banyo yaparken, �ama��r, bula��k y�karken, t�ra� olurken, di� f�r�alarken, araba y�karken arzu edilirse Ankara'n�n 6 ayl�k suyunu 1 y�la ��kartabiliriz" dedi.

Bakanl�k olarak b�y�k bir bah�eye sahip olduklar�n� anlatan Pepe, DS�'den izin alarak a�t�klar� kuyu ile bah�eyi sulad�klar�n� s�yledi. Kuyu'nun DS�'den izinli olmas�n�n alt�n� �izen Bakan Pepe, T�rkiye'deki onbinlerce ka�ak yer alt� kuyusu nedeniyle yer alt� sular�n�n t�kenmek �zere oldu�una dikkat �ekti. Ayr�ca belediyelerin de �ebeke kay�tlar�n�n minimuma indirilmesi gerekti�inin �nemine de�inen Bakan pepe, barajdan ��kan 100 litre suyun 50 litresinin yolda kayboldu�unu kaydetti. "��in �zeti
istedikten sonra oluyor. Yeter ki arzu edelim. Yeter ki inanal�m, rakamlar ortada enerji ve su rakamlar� yar� yar�ya d��t�. Bunun hem parasal hem �evresel olarak �zerinde durmaya de�er" diyen Bakan Pepe, bu konuda t�m kamu kurum ve kurulu�lar�na hem direk hem de bas�n yoluyla duyurular yapt�klar�n� anlatt�.

"KURAKLIK NEDEN�YLE HUBUBAT REKOLTES� Y�ZDE 10 D��ECEK"
Bakan Pepe, kurakl�k konusunda art�k �evrenin daha dikkatli oldu�unu belirterek, "Ya�mur ya�mad�, k���n kar ya�mad�. Sadece T�rkiye'nin sorunu de�il t�m Akdeniz havzas�n�n ve k�ta Avrupas�'n�n ac� ger�e�i bu. Ge�en sene Avrupa'da kayak merkezleri a��lamad�. T�rkiye'de bug�n do�uda sel bat�da kurakl�k var. Bu tabloyu �ok iyi okumam�z gerekiyor" dedi. Kurakl�k konusunda 15 May�s 2007 tarihi itibariyle gelen raporlar� anlatan Bakan Pepe, meteorolojik kurakl���n tar�msal kurakl�k olarak kendisini g�sterdi�ini ifade etti. Uluslararas� kriterlere g�re yap�lan rekolte tahminlerine g�re bu�day ve hububatta y�zde 10'luk bir rekolte d���kl��� beklendi�ini vurgulayan Pepe, kurakl���n �ng�r�lebilir de�il y�netilebilir bir kavram oldu�una dikkat �ekti. K���n kar ya�mad���n�, ancak bahar ay�nda ya�mur beklediklerini dile getiren Pepe, T�rkiye'nin b�y�k �ehirler ba�ta olmak �zere su s�k�nt�s�n�n oldu�unu s�yledi. Bakan Pepe, konu�mas�n�n sonunda t�m kamu kurum ve kurulu�lar� ile vatanda�lara, "K�z�m sana s�yl�yorum gelinim sen anla. Biz yapt�k neticesini ald�k. Matematik olarak i� ortada yar� yar�ya tasarruf sa�lad�k" diye seslendi.

BAKANLIKTA ALINAN SU VE ENERJ� TASARRUF TEDB�RLER�
- Bakanl�k yeni merkez binan� g�nl�k 110 metrek�p olan su t�ketimi m�dahalelerle 70 metrek�pe d���r�ld�.
- �ebeke suyla �im sulama tamamen kalkt�. �imler, DS�'den izin al�narak a��lan kuyu suyu ile sulan�yor.
- T�m musluklar merkezi bir ayarla kontrol alt�nda tutulup, fazla su kayb� �nleniyor. Musluklar s�k s�k kontrol ediliyor.
- Lavabo ve WC'lerdeki klozetlerde su miktarlar� d���r�ld�. Yeni teknolojiler sayesinde standart modellere g�re y�zde 60 daha az su t�keten klozetler kullan�l�yor.
- Ara� y�k�ma kalkt�. Ara�lar bas�n�l� �zel makineyle ya da akaryak�t istasyonunda y�kan�yor.
- Bakanl�kta kuru temizleme yap�l�yor. Temizlikte daha az suyla durulanabilen s�v� sabun, toz sabun gibi do�al esasl� olan temizlik maddeleri tercih ediliyor. Bu t�r temizlik maddeleri fosfat bar�nd�rmad��� i�in do�aya da zarar vermiyor.
- Merkez ve ta�ra dahil te�kilatlardaki t�m misafirhanelerde su tasarrufuna azami dikkat edilmesi i�in talimatland�r�ld�.
- Bakanl�k merkez binada y�zde 40 tasarruflu olan florasanlar kullan�yor.
- Mesai bitiminde t�m elektrikler kapat�l�yor.
- G�n �����ndan azami yararlan�l�yor. G�nd�z ���klar kapat�l�yor.
- Bina �evresindeki ayd�nlatmalar kapat�l�yor.
- Bilgisayarlar ve t�m elektrikli cihazlar standby'da b�rak�lmay�p d��melerinden kapat�l�yor.
- Fotokopi makinas� ve fakslar gereksiz yere ve yetkili ki�iler d���nda kesinlikle kullan�lm�yor.
- Merkez ve ta�ra dahil te�kilattaki t�m ara�lar�n gereksiz yere kullan�lmas�n�n �n�ne ge�ildi
- T�m bu konularda personel bilin�lendirildi.

Oylama: 9.00 (3 oy) - Bu yaz�y� oyla -


Di�er yaz�lar
2009/6/8 13:45:51 - Mustafa K���k G�zler Alb�m�
2009/5/10 18:28:16 - Anneler G�n�n�z Kutlu Olsun
2009/4/9 16:03:52 - �ebinkarahisarl� Hem�erimiz Popstar Yar��mas�nda
2009/2/4 0:55:06 - Mustafa K���k T�rkiye'nin Sanat��s�
2008/12/10 16:10:00 - Mustafa K���k Yand�m O�ul Video KlibiBu yaz�y� s�k kullan�lanlara al

                   

Yorumlardan Yazarlar� Sorumludur. Yorumunuz Site Y�netimi Uygun G�r�rse Yay�nlan�r..!!..
Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
5 �ye online (1 �ye g�r�nt�lendi �ebinkarahisar Haberler)

�ye: 0
Ziyaret�i: 5

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma - cam balkon - ar�elik - rulman - ti��rt
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc

tomtop | homekit | JJPRO X5 | LEMFO LEM7 | Vernee T3 Pro | Anet | ILIFE V7s | koogeek | DJI Mavic Air | Hubsan Drone | Wltoys | Feiyu | Zeblaze | hubsan h501s | lixada | hohem gimbal