AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

TAR�H�

�ehrin ilk kurulu� yeri olan �sola (G�ney�ren) k�y�d�r .Romal�lara kadar b�lgenin en �nemli yerle�im yeri olan �sola �ehri Romal�lardan itibaren �nemini gittik�e kaybetmeye ba�lam��t�r.Pont krall���n� ortadan kald�ran Roma Kumandanlar�ndan Pompesy�s taraf�ndan bug�nk� Bayram K�y�n bulundu�u yerde kurulan Nikopolis gittik�e b�y�yerek b�lgenin en �nemli yerle�im merkezi olmu�tur.M.S. 395 tarihinde Roma �mparatorlu�un ikiye ayr�lmas� ile Anadolu Bizans �mparatorlu�una kat�lm�� ve Nikopolis �ehrinin ad� Mavrakastoron olarak de�i�tirilmi�tir.
br> M.S. VI. Y�zy�l�n sonlar�nda Roma �mparatoru Teodos'un son zamanlar�nda Orta Asya'dan gelen Pe�enek ve kuman T�rkleri Anadolu'nun i�lerine kadar ilerlemi� ve bir m�ddet Orta Do�u Anadolu'yu ellerine ge�irmi�lerdir.T�rkler zaman�nda �ebinkarahisar'�n bulundu�u yere Elg�n veya Keygun ismi verilmi� bu topraklar yeniden Romal�lar eline ge�ince Keygun kelimesi K�gonya �ekline d�n��m�� ve b�yle an�lm��t�r.
            Anadolu T�rklerin eline ge�tikten sonra uzun y�llar �ebinkarahisar yeniden Keygune olarak adland�r�lm�� ,bilahare kalesine istinaden �ehrin ismi Karahisar �ekline d�n��m��t�r.1473 y�l�nda Fatih Sultan Mehmet Otlukbeli Sava��'ndan sonra �stanbul'a d�nerken �ebinkarahisar'a u�ram�� ve �� g�n kald��� bu �ehre Karahisar-� �arki ad�n� vermi�tir.
1924 y�l�na kadar �ehrin ismi Karahisar-� �arki olarak kalm�� ,11 Ekim 1924 tarihinde �ebinkarahisar'a gelen Mustafa Kemal Atat�rk bu ziyaretlerinde il�enin ismini �ebinkarahisar olarak de�i�tirmi�tir.
�ebinkarahisar T�rklerin eline ge�ti�i 1075 tarihinden 1473 y�l�na kadar 410 y�ll�k m�ddet zarf�nda beylik �eklinde idare edilmi�tir.
            �ebinkarahisar Osmanl� �mparatorlu�u topraklar�na kat�ld��� 1478 y�l�ndan 1515 y�l�na kadar Amasya vilayetine ba�l� kalm��t�r.1515 y�l�nda Trabzon ,Canik ve �ebinkarahisar Livalar� birle�tirilerek Erzincan'a ba�lanm��t�r.1538 y�l�na kadar Erzincan vilayetine ba�l� kalan �ebinkarahisar ,bu tarihte Erzincan'dan al�narak tekrar Amasya vilayetine ba�lanm��t�r.1553 tarihine kadar Amasya vilayetine ba�l� kalan �ebinkarahisar, 1553 tarihinde Amasya vilayetinden al�narak Erzurum'a ba�lanm��t�r.1805 y�l�na kadar iki bu�uk as�r Erzurum'a ba�l� kalan il�e ,1865 tarihinde Erzurum'dan al�narak Trabzon'a ba�lanm��t�r.Ayn� tarihte Giresun ,Ordu ve G�lk�y'de �ebinkarahisar Sanca��na ba�lanm��t�r.Yeniden yap�lan d�zenlemede 1865 y�l�nda �ebinkarahisar Trabzon'dan al�narak Amasya ve Tokat Sanca�� ile birlikte Sivas'a ba�lanm��t�r.�ebinkarahisar Vilayet haline getirildi�i 1923 y�l�na kadar Sivas'a ba�l� kalm��t�r.
            �ebinkarahisar ,tarihi i�inde pek �ok yang�n atlatm��t�r.1.D�nya Sava�� y�llar� s�ras�nda yerli Rum ve Ermenilerin ihanetleri ile isyanlar ��km��,1915 Ermeni �syan� ile �ehir y�k�l�p yak�lm��t�r.Kurtulu� Sava��n�n kazan�lmas�ndan sonra 1923 y�l�nda livalar�n il yap�lmas�na karar verilmi� ,bu karar neticesinde o g�nlerde liva olan �ebinkarahisar'da il yap�lm�� ancak 1933 y�l�nda �l�e durumuna getirilerek Giresun iline ba�lanm��t�r
            �ebinkarahisar Kalesi �l�enin g�ney ve g�neydo�u y�n�nde Hac�kayas� diye isimlendirilen bazalt bir tepe �zerinde y�kselir.�zerine oturdu�u toprak zeminden kale 200-450 m. Y�ksekliktedir.kalenin bat� y�n� nispeten ��k��a elveri�li ,di�er y�nleri u�urumdur.D�� kale i� kalenin bat� ve g�ney b�l�m�nde 21.yy. ba�lar�nda kadar yetmi� kadar ev mevcuttu.1915 Ermeni isyan� ve ondan sonraki zamanlarda evler ve cami tamam�yla tahrip edilmi�tir.1920�lerden sonra hazine aray�c�lar� nedeniyle temellerde ortadan kald�r�lm��t�r

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
4 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 4

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma - cam balkon - ar�elik - rulman - ti��rt
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc

banner 價錢| Backdrop 價錢| 易拉架 價錢| 印刷| 貼紙印刷| 印刷 報價| 貼紙| 噴畫| 宣傳單張印刷| 橫額印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣| Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團|