AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

Desteklediklerimiz

Kelkit Vadisi

uydu frekanslar�


 

Google adsense reklamlar�

SOSYAL VE EKONOM�K YAPI

Arazi ve yerle�im yerleri bak�m�ndan Kelkit Vadisinin sosyal hayata etki etti�i s�ylenebilir.Genellikle toplu yerle�imin ve tar�m hayat�n�n egemen oldu�u �ebinkarahisar ,ba�l� oldu�u Giresun�a nazaran bu y�n�yle farkl�la��r.Daha �ok �� Anadolu�nun �zelliklerine ve sosyal d�zenine sahiptir. Kom�uluk ili�kilerinin y�ksek d�zeyde olmas� ,ikili m�nasebette toplumsal de�er ve normlar�n geleneksel de�erlerin �zel �nem ta��mas� ,adli vakalar�n say�s�n� azaltmaktad�r. �l merkezi ile aras�nda ula��m sorunu bulunan �ebinkarahisar ,beklenen ekonomik canl�l��� kazanamam��t�r.�l�enin 41 bin 185 hektar ekilebilir tar�m arazisi olmas�na ra�men bunun ancak 21 bin hektar�n� kullan�labilmektedir.

            �l�e s�n�rlar� i�inde yer alan K�l��kaya Baraj� bal�k��l�k ile ekonomik geli�meye �nemli katk�da bulunmaktad�r.Y�rede di�er bir ekonomik faaliyet ise arac�l�kt�r.1988 y�l� verilerine g�re il�edeki kovan say�s� 10 bin civar�nda bulunmaktad�r.bu durum il�ede bal sekt�r�n�n olu�mas�na sebep olmu�tur.�l�ede s�t fabrikas� , 32 kadar �irket ve irili ufakl� 450 kadar esnaf ticari faaliyettedir.Ayr�ca eskiden kalma madencilik gelene�i devam etmekte olup ,Tutak Da�� civar�nda Kur�un-�inko madenleri ��kar�lmaktad�r. Ekonomik faaliyetleri bak�m�ndan bir di�er kaynakta hayvanc�l�kt�r.Hayvanc�l���n �nem kazanmas�ndaki etken yem ihtiyac�n� kar��layacak arazinin bulunmas�n�n yan�nda bol otlaklar�yla hayvanc�l��a m�sait olan yaylalar�n varl���d�r. �l�emiz K�l��kaya Baraj� bal�k��l�k ile ekonomik geli�meye �nemli katk�da bulunmaktad�r.Ayr�ca Tutak Da�� civar�nda Kur�un-�inko tesisleri bulunmaktad�r.

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
2 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 2

daha...
Arama
Bizden
Saya�

Telefon Defteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Desing Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasar�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Portal Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar:  cam balkon - ar�elik - rulman
Seo Yar��mas� Ba�lant�lar: 
 fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - fx15 lida y�lan ya�� kar�nca yumurtas� xacc - bd blog - vestel beko siemens ar�elik bosch servisi ebys

banner 價錢| Backdrop 價錢| 易拉架 價錢| 印刷| 貼紙印刷| 印刷 報價| 貼紙| 噴畫| 宣傳單張印刷| 橫額印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣| Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團|