AnaSayfa

Resimler Ziyaret�iDefteri Haberler Şebinkarahisar Videolar İletişim

Ana Men�
Giri�
�ye Ad�:

�ifre:


�ifremi Kaybettim

�ye Ol!
Site Bilgisi
.:�nemle:.
Sitemizin Kurulu� Amac� K�y�m�z�n Tan�t�m�d�r Sitemiz 02.05.2006 Tarihinde A��lm��t�r..
Temalar

(3 Tema)
Destekler

 

Google adsense reklamlar�

         WWW.KOZLUCAKOYU.NET Privacy Policy ( Gizlilik �lkesi )

    Aksi belirtilmedi�i s�rece, bu sitede yer alan bilgilerin telif hakk� kozlucakoyu.net'e aittir. Web sitemizi kulland���n�zda, bu h�k�m ve ko�ullar� okumu�, anlam�� ve onlara ba�l� kalaca��n�z� kabul etmi� olmaktas�n�z. �zel olarak belirtilmedi�i takdirde, bu Web sitesinde yer alan bilgiler kozlucakoyu.net'�n �nceden yaz�l� izni al�nmaks�z�n hi�bir �ekilde kopyalanamaz, �o�alt�lamaz, da��t�lamaz, yeniden yay�nlanamaz, download edilemez, sunulamaz, g�nderilemez ve aktar�lamaz. Ayr�ca, yaz�l� iznimiz olmaks�z�n Web sitemizde veya ba�ka bir sunucuda yer alan bilgiler "aynalama" y�ntemi ile yans�t�lamaz. Size verilen izin, t�m telif hakk� ve di�er tescil bilgilerine harfiyen uyman�z �art�yla, Web sitemizde kozlucakoyu.net taraf�ndan yay�nlanan dok�manlar�n tek bir kopyas�n� almak ve bunu sadece kendi organizasyonunuz i�inde bilgilendirme ama�l� ve ticari olmayan bir bi�imde kullanmak i�indir. Verilen bilgileri ba�ka bir �ekilde kullanmaya yetkiniz yoktur. Bu Web sitesinden yararlanma sorumlulu�u size aittir. kozlucakoyu.net, Web sitesinde yer alan bilgilerin do�rulu�u hususunda hi�bir sorumluluk kabul etmez. Web sitesinde yay�nlanan t�m bilgiler "OLDU�U G�B�D�R" VE "MEVCUT OLDU�U �EK�LDE" SA�LANMAKTADIR. BU B�LG�LERLE, ���NC� �AHISLARIN HAKLARINI �HLAL ETMEME, M�LK�YET, SATILAB�L�RL�K VE �ZEL B�R AMACA UYGUNLUK KAPSAMINA G�REN GARANT�LER DAH�L ANCAK BUNLARLA SINIRLI KALMAYACAK �EK�LDE A�IK VEYA ZIMN� H�� B�R GARANT� VER�LMEMEKTED�R. Bunlara ek olarak, kozlucakoyu.net ���nc� �ah�slar taraf�ndan y�netilen web sitelerine hiperlink veya bu siteler hakk�nda bilgi verebilir. Herhangi bir ���nc� �ah�s web sitesine verilen bu gibi linkler sadece sizin kolayl���n�z ve bilginiz i�indir. Link verilen web sitelerinin i�eri�i bizim kontrol�m�zde de�ildir ve e�er siz b�yle bir web sitesine eri�mek isterseniz, bunun sorumlulu�u tamamen size aittir. Bizim ���nc� bir �ahs�n web sitesine link vermemiz ger�e�i, bizim b�yle bir siteyi a��k�a onaylad���m�z, yetkilendirdi�imiz veya sponsor oldu�umuz veya bizim bu ���nc� �ah�sla ticari i�birli�i yapt���m�z anlam�na gelmez. Hi�bir ko�ul alt�nda kozlucakoyu.net, �nceden bu gibi zararlar�n do�ma olas�l��� belirtilmi� olsa bile, i�bu Web sitesi i�inde sunulan veya arac�l���yla ula��lan bilgilerin kullan�m�ndan veya onlara g�venilmesinden kaynaklanan, her t�rl� do�rudan, �zel, tesad�fi, cezai m�eyyide gerektiren, dolayl� olarak veya bu fiilin sonu�lar�ndan kaynaklanan zararlar, kar veya gelir kay�plar� veya de�i�tirilen mallar�n maliyeti nedeniyle herhangi bir ki�iye kar�� sorumlu tutulamaz. Bu Web sitesinde yay�nlanan bilgiler �nceden haber verilmeksizin de�i�tirilebilir. Ayr�ca, kozlucakoyu.net �nceden herhangi bir zaman bildirmeksizin bu Web sitesinde a��klanan �r�nlerde ve/veya programlarda geli�tirme ve/veya de�i�iklik yapabilir. kozlucakoyu.net d���ndaki �r�nlerden veya hizmetlerden bahsedilmesi sadece bilgilendirme ama�l�d�r ve tasdik veya tavsiye niteli�i yoktur. kozlucakoyu.net, Web sitesi arac�l���yla kozlucakoyu.net'e gizli veya m�seccel bilgileri g�ndermenizi istememektedir; siz de bunu yapmamal�s�n�z. Taraf�n�zdan ger�ekle�tirilen her ba�vuru, kozlucakoyu.net'�n m�lk� haline gelir ve bu bilgilerin kullan�m yetkisini ve t�m haklar�n� a�a��da belirtilen kozlucakoyu.net Gizlilik Politikas� uyar�nca kozlucakoyu.net'e devretmi� say�l�rs�n�z. kozlucakoyu.net'e malzeme veya bilgi g�ndermekle, bu malzemenin veya bilginin kullan�lmas�, �o�alt�lmas�, sunulmas�, uygulanmas�, de�i�tirilmesi, aktar�lmas� ve da��t�lmas� i�in kozlucakoyu.net'e s�n�rs�z ve geri d�n��� olmayan bir lisans vermi� olmaktas�n�z ve ayr�ca, herhangi bir ama�la sa�lad���n�z her t�rl� fikri, kavramlar�, deneyimi veya teknikleri kozlucakoyu.net'�n serbest�e kullanabilece�ini kabul etmi� say�l�rs�n�z. kozlucakoyu.net Gizlilik S�zle�mesi A�a��daki bilgiler, Web sitemizi ziyaret ederken bize verebilece�iniz ki�isel bilgilerle ilgili politikam�z� a��klamaktad�r. kozlucakoyu.net'�n online ki�isel bilgileri toplamaktaki hedefi, size ki�iselle�tirilmi� bir web deneyimi sunabilmektir. Tercihlerinizi bilirsek, ihtiya�lar�n�za uygun bilgileri size sunabilir ve sitemizi ziyaretinizi h�zl�, kolay ve verimli bir hale getirebiliriz. kozlucakoyu.net sadece �u durumlarda ki�isel kimlik bilgilerini toplamaktad�r; (1) sitemize ki�iselle�tirilmi� bilgi i�in kay�t oldu�unuz zaman, (2) �ifre-korumal� alanlar�m�zdan birine giri� hakk� ald���n�z zaman, (3) promosyonlar�m�zdan birine girdi�iniz zaman. kozlucakoyu.net, bu bilgileri satmayacak, kiralamayacak veya ba�ka bir organizasyonla payla�mayacakt�r. Belirli sat�� promosyonlar�n� talep etti�iniz zaman, ihtiya�lar�n�z� kar��lamaya yard�m� olaca��n� d���nd���m�z bir kozlucakoyu.net kanal orta�� ile bu bilgiyi payla�abiliriz. E�er bu bilginin ���nc� �ah�slara da��t�lmas�n� istemiyorsan�z veya bizden ek bilgi almak istemiyorsan�z, l�tfen bunu bize bildirin. IP Adresleri kozlucakoyu.net sistem y�netimi ve dahili izleme ve analiz y�ntemleri arac���yla IP adreslerini toplamaktad�r. Sitemizi ziyaret etti�iniz zaman, sunucular�m�z sadece IP adresini kaydeder. Kaydedilen IP adreslerini baz alarak sitemizi ziyaret eden �irketler ve sekt�rler hakk�nda bilgi almaktay�z. Cookie'ler Web sayfalar�m�zdan baz�lar� "cookie" kullanmaktad�r. B�ylece Web sitemize d�nd���n�z zaman daha fazla size �zel bilgiler ile, size daha iyi hizmet verebilmemiz m�mk�n olmaktad�r. Cookie'ler kay�t tutma amac� i�in bilgisayar�n�z�n sabit-diskine aktar�lan bilgi par�ac�klar�d�r. Saklanan veriler Web sitemizi kullanman�z� daha kolay ve daha h�zl� hale getirecektir. ��nk� her ziyaretinizde yeniden bilgi girmeden Web sitemizi kullanman�z m�mk�n olmaktad�r. Web sitemizde ki�iselle�tirilmi� bilgiler olmas�n� talep etti�inizde ve Web sitemize geri d�nd�kleri zaman ziyaret�ileri tan�mak i�in bu cookie'ler kullan�l�r. Ayr�ca cookie'ler Web sitemizin i�indeyken ziyaret�inin kimli�ini belirlerler, bu sayede sadece bir kere giri� yapman�z yeterli olmaktad�r. kozlucakoyu.net, "cookie" i�erisinde size g�nderilmi� olan orijinal bilgiler haricinde, bilgisayar�n�zdan herhangi bir bilgi almak i�in "cookie" kullanmamaktad�r. Bunun d���nda, cookie'ler vas�tas� ile aktar�lan bilgileri, herhangi bir promosyon veya pazarlama amac� i�in kullanmamaktay�z. Baz� Asnet Web sayfalar� cookie'ler arac�l���yla Web sitemizin kullan��l�l���n� ve etkinli�ini iyile�tirmek i�in kullan�m �ekillerini izler. Ancak, bu bilgiler kesinlikle hi�bir �ekilde ���nc� �ah�slara sat�lmaz veya onlarla payla��lmaz. Bu siteyi kullanarak kozlucakoyu.net Gizlilik Politikas�n� kabul etti�inizi belirtmektesiniz. Kendi iste�imize ba�l� olarak, her zaman bu politikaya de�i�iklik, ilave veya ��kartma yapma hakk�n� sakl� tutmaktay�z. Bu h�k�m ve �artlarda yap�lan de�i�ikliklerin ard�ndan bu Web sitesini kullanmaya devam etmeniz, bu de�i�iklikleri kabul etti�iniz anlam�na gelmektedir.

www.kozlucakoyu.net Site Y�netimi  Webmaster By Bar�� Demir

Kozluca K�y� Men�
Rastgele Resimler
Saat-Tarih
Kimler Online?
6 �ye online

�ye: 0
Ziyaret�i: 6

daha...
Arama
Bizden
Saya�

TelefonDefteri

Ulaşım Linkler Haberler    
  
 

[::Design Bar�� Demir::] [:: Hosted By Hisar Tasar�m ::]  [::Powered By Hisar Tasarr�m::]

 

Copyright � 2006 - 2009 by Giresun �ebinkarahisar Kozluca k�y� Web Sitesi T�m Haklar� Sakl�d�r.

License Information | Privacy Policy | Genel Sitemap | Yahoo Sitemap | RSS

D�� Ba�lant�lar: hadiseSu Ar�tma - Su Ar�tma Sistemleri - Su Ar�tma - cam balkon

banner 價錢| Backdrop 價錢| 易拉架 價錢| 印刷| 貼紙印刷| 印刷 報價| 貼紙| 噴畫| 宣傳單張印刷| 橫額印刷| 展覽攤位| 書刊 印刷| Luxury Travel| Six Senses Travel| Six Senses Zighy Bay| Vietnam Travel| Morocco Travel| Park Hyatt| Peninsula| Automatic Label Applicator| 度身訂造 旅遊| 峴港 旅遊| 芽莊 旅遊| 北海道旅遊| 越南旅遊| 杜拜旅遊| 摩洛哥旅遊| 六善| Spread | Email Marketing 電郵推廣| Tomtop| Andoer| LEMFO| Anet A8| Xiaomi Roborock S50| Xiaomi M365 Scooter| MXQ PRO| MJX Bugs 5W| Hohem Isteady Pro| Hubsan H501s X4| Anet A6| Dobby Drone| ILIFE V7s| Creality Ender-3| Hubsan H501s| Hohem Gimbal| KLook| Travel 旅遊| 旅行| KUONI 勝景遊| 郵輪| Luxury| Aman| Silversea| Luxury Cruises| Six Senses| 峴港| 芽莊| Abu Dhabi| Private Tours| AmanTokyo| Amanyangyun| Cuba Private Tours| 古巴私人包團|